Betaalbaar Bouwen En Wonen - Bouwbedrijven

Published Apr 18, 22
3 min read

Exclusieve Villabouw Op Maat -BouwaannemerEen goede taakvervulling van de aannemer brengt mee dat hij het ontwerp niet blindelings uitvoert, maar eerst goed en kritisch bekijkt. Dat betekent echter niet dat hij het werk van de architect opnieuw hoeft te doen. De aannemer moet het ontwerp toetsen aan de normen die gelden in de bouw (Wat doet een aannemer?).Deze waarschuwingsplicht van de aannemer geldt reeds bij het aangaan van de overeenkomst, dus voordat daadwerkelijk met de bouw wordt gestart. Verantwoordelijkheid aannemer voor bouwstoffen en hulppersonen Tijdens de bouw is de aannemer verantwoordelijk voor de door hem gebruikte materialen en de door hem ingeschakelde onderaannemers of hulppersonen. Dit kan anders zijn wanneer er een gebrek ontstaat als gevolg van door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen, onderaannemers of leveranciers.

Verantwoordelijk voor waarschuwen kostenverhogende omstandigheden Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst rust op de aannemer ook een verplichting om te waarschuwen voor kostenverhogende omstandigheden, zoals onverwachts stijgende bouwkosten. Indien de aannemer bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst geen rekening had hoeven houden met de kostenverhogende omstandigheden, kan hij de rechter vragen de prijs die de opdrachtgever moet betalen te verhogen.

De opdrachtgever moet immers de gelegenheid hebben gekregen om de opdracht te beperken of te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door te kiezen voor andere materialen of om bepaalde delen van het werk niet te laten uitvoeren. De aannemer mag de prijs die de opdrachtgever moet betalen zonder tussenkomst van de rechter aanpassen als de kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij de aannemer de onjuistheid van die gegevens vóór de prijsbepaling had behoren te ontdekken.Bij meerwerk is er sprake van een uitbreiding van het bestek. Bij minderwerk is sprake van een beperking van het bestek. De aannemer kan op basis van de wet slechts een verhoging van de prijs vorderen van zijn opdrachtgever in verband met toevoegingen of veranderingen aan het werk indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging.

Hoeveel Kost Het Om Een Huis Te Kopen? - Bouwbedrijven

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de opdrachtgever in plaats van standaard kranen opeens overal gouden kranen geïnstalleerd wil hebben. De opdrachtgever dient dan te begrijpen dat de extra kosten die daarmee zijn gemoeid voor zijn rekening komen. Het is niet toegestaan om af te wijken van de wettelijke regeling op grond waarvan de aannemer moet waarschuwen voor de kosten van het meerwerk die voor de opdrachtgever niet vanzelfsprekend zijn voordat hij deze in rekening kan brengen (Welke aannemer moet je kiezen? Er zijn verschillende aannemers. Zo zijn er aannemers gespecialiseerd in specifieke werkzaamheden.).

Dit laatste is vaak wel verstandig. Het komt immers vaak voor dat na oplevering discussie ontstaat over het wel of niet betalen van het meerwerk. Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever tijdens het bouwproces Tegenover de verplichting van de aannemer om het werk tot stand te brengen staat de verplichting van de opdrachtgever om daardoor een prijs te betalen.Is er geen aanneemsom overeengekomen dan heeft de aannemer op basis van de wet recht op een redelijke prijs. Bij het bepalen van een redelijke prijs wordt rekening gehouden met de door de aannemer gebruikelijk bedongen prijzen en de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen. Is er geen prijsafspraak gemaakt, maar heeft de aannemer wel een richtprijs genoemd, dan regelt de wet dat de aannemer de richtprijs niet met meer dan 10% mag overschrijden. Maken van een planning.

De opdrachtgever heeft na zo’n waarschuwing dan de mogelijkheid om het werk te beperken of te vereenvoudigen. Wanneer het voor de aannemer op voorhand lastig is om in te schatten wat de kosten van de materialen en de uitvoering van het werk zullen zijn, kan het werk ‘in regie’ worden uitgevoerd.

Navigation

Home

Latest Posts

Veranda Zeil Met Deur

Published Jan 23, 23
10 min read

Pure Dettol Schoonmaak

Published Jan 22, 23
8 min read

Vrolijke Tuinstoelen

Published Jan 20, 23
8 min read