Exclusieve Villabouw - Renovatie - Timmerman

Published Apr 17, 22
7 min read

Het Totaalbudget Van Jouw Nieuwbouwhuis - Kostprijs ... - TimmerwerkenHooghhuys, orgelmaker te Brugge. Op 8 augustus 1830 werd in de kerk een nieuwe kruisweg plechtig geïnstalleerd (45), Van de kerkrekeningen uit de XIXe eeuw, is het oudste bewaarde stuk van 1840. Alhoewel het niet volledig is, hebben wij toch kunnen opmaken dat er gedurende dit jaar belangrijke werken werden uitgevoerd aan de kerk, de toren en de pastorie.

De Heistse bevolking zelf was ook merkelijk aangegroeid: in 1860 waren er 1108 inwoners, in 1875 reeds 1396 (46 b). Aanvankelijk meenden de pastoor en de kerkfabriek de oude kerk te laten vergroten. Maar men besliste een nieuwe kerk te bouwen dichter bij het centrum dat zich in die tijd begon te ontwikkelen.

Op 16 oktober gaf hij opdracht aan de gouverneur van West-Vlaanderen, om dringend het advies in te winnen van de provinciale commissie voor monumenten, ten einde de oudheidkundige waarde te kennen van de oude toren van Heist. De commissie voor monumenten bracht reeds op 10 november verslag uit aan de gouverneur.De commissie wees ook op de zeer eigenaardige en zeldzame verschijning van deze toren in Vlaanderen. Het verslag bracht gunstig advies tot het behoud van de toren, maar wees er eveneens op dat de geldmiddelen van de gemeente en van de kerkfabriek niet toereikend waren om de herstellingen te bekostigen.

Het verslag stipte ook aan dat de talrijke toeristen die de nieuwe badplaats bezochten, moeilijk het verdwijnen van deze toren zouden vergeven, daar deze zeer schilderachtig was en van belangrijke bouwkundige waarde. Indien het bewaren van de toren als nuttig werd beschouwd, zou de regering noodzakelijk moeten tussenkomen in de kosten, daar de Heistse gemeenteraad en de kerkfabriek weigerden hun toren te bewaren.

Dit verslag werd op 13 november doorgezonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Op 20 november verzocht deze laatste de commissie voor monumenten hem mede te delen welke maatregelen men kon treffen en welke uitgaven dit zou mede brengen, om het monument te bewaren. De commissie liet op 2 februari 1876 aan de minister weten dat op haar verzoek de heer Buyck, provinciaal architect, te kennen had gegeven dat de herstellingen van de Heistse kerktoren 17.

zouden kosten. Dhr Buyck stelde voor, het schip van de kerk toe te metsen en dit deel te gebruiken als kapel voor het kerkhof; dit werk zou tezelfder tijd de toren verstevigen. Als tweede voorstel suggereerde hij gans het gebouw te behouden, om als hospitaal dienst te doen in geval van besmettelijke ziekten.

Timmerwerk Prijzen - Hoeveel Kost Het Om Een Woning Te ... - TimmerwerkenDe Minister van Binnenlandse Zaken zond op 9 februari 1876, deze voorstellen, plans en lastenboek terug aan de gouverneur. Deze zaak viel niet onder zijn bevoegdheid. De uit te voeren werken betroffen een oud gebouw van de eredienst en deze zaak viel onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie.

Intussen waren de leden van de kerkfabriek van Heist ongeduldig geworden. Ze wilden hun oude kerk slopen en verkopen, en lieten de commissie voor monumenten niet met rust. Op 28 augustus 1876 werd opnieuw door de commissie aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd welk gevolg de Regering zou geven aan deze zaak - Zo kun je een allround timmerman zijn, maar ook kun je jezelf specialiseren als bijvoorbeeld een meubelmaker, houtbewerker of betontimmerman..

Het administratieve spel herbegon op 31 oktober met de Minister van Justitie: kopij van de plans, het verslag met advies tot het bewaren van de toren, en het lastenboek. Op 29 november 1876 hernieuwde de kerkfabriek van Heist haar aan-vraag bij de Bestendige Deputatie, om de toelating te bekomen de oude kerk te verkopen aan de heer Termont, aannemer te Heist, op de door hem reeds aangenomen voorwaarden.

Het belangrijkste voor hen was, geld te hebben om de achterstallige schulden te betalen van de nieuwe kerk en de pastorie, en beide te voltooien. Er kwam geen schot in deze zaak, en op 20 december 1876 lieten de burgemeester en schepenen van Heist aan de arrondissementscom-missaris weten: “dat de gemeenteraad en de kerkfabriek eenparig van gevoelens waren dat de oude kerk en de toren dreigde in te storten, dat er reeds menigmaal stenen zijn afgevallen, hetwelk een gestadig gevaar opleverde.

De oude kerk zou moeten afgebroken worden, hoe eer hoe liever, en zij verzochten de arrondissementscommissaris zijn invloed te gebruiken opdat er een spoedig gevolg gegeven worde aan de vraag van de kerkfabriek, goedgekeurd door de gemeenteraad, ten einde de oude kerk en toren door de heer Termont, mits 2.

te mogen laten afbreken”. Inmiddels had de commissie voor monumenten een tekening en een kopij van het verslag, gestuurd naar de Minister van Justitie. De Heistse notabelen bleven niet bij de pakken zitten. Ze lieten noch de gouverneur, noch de bestendige afgevaardigden met rust; met het gevolg dat de gouverneur, op 6 febr.

De Bestendige Afgevaardigden, meenden dat de afbraak mocht toegestaan worden, daar het gemeentebestuur en de kerk-fabriek geen financiele tussenkomst konden verlenen. Indien de regering van oordeel was dat de toren een monumentale belang-rijkheid vertegenwoordigde, zou zij de herstellingswerken moeten laten uitvoeren op haar kosten. De Minister van Justitie schreef aan zijn collega van Binnenlandse Zaken, op 17 febr. Benieuwd wat een timmerman doet?.

Bouwbedrijf Voor Uw Nieuwbouwproject - TimmerwerkenAls nuttige reden kon aangegeven worden, dat de toren diende als baken voor de zeevaart. Bijgevolg zou de tussenkomst van de Minister van Openbare werken moeten ingeroepen worden, en zou deze zaak niet meer onder de bevoegdheid vallen van Justitie, maar van Openbare Werken en van Binnenlandse Zaken. De Minister van Binnenlande Zaken bracht, op 23 febr.

Deze laatste verklaarde zich akkoord om in het belang van de zeevaart, de nodige werken te laten uitvoeren, op voorwaarde dat de kunst- en verfraaiïngswerken ten laste genomen werden van het Departement van Binnenlandse Zaken. Maar er dienden eerst inlichtingen genomen te worden, om te weten of het gemeentebestuur en de kerkfabriek van Heist geen bezwaren hadden om hun toren te bewaren en om de werken te laten uitvoeren op kosten van de Regering.

Beernaert, Minister van Openbare Werken.) Intussen hadden de Heistse verantwoordelijken, volksvertegenwoor-diger E. de Clerq aangesproken. Deze liet op 11 aug 1877, aan de Minister van Justitie weten, dat de oude kerk van Heist buiten gebruik was, dat er stenen van de toren vielen en gevaar opleverden voor de voorbijgangers. Verleden jaar werd de kerk verkocht aan Termont, aannemer te Heist, en sedert februari was het dossier op zijn departement.

De heer Buyck, architekt, had intussen opdracht gekregen om het lastenboek op te stellen van de werken. Hij moest deze in twee delen opstellen: a) de herstellingswerken; b) de kunst- en verfraaiïngs-werken. Volksverteinwoordiger de Clerq dringt opnieuw aan Bij de Minister van Justitie op 2 oktober 1877, om te weten welke beslissing er zou getroffen worden.

briefwisseling gevoerd. De prijsopgave voor de herstellingswerken, opgesteld door dhr Buyck, was te kostelijk. Dhr Buyck overleed en zijn zoon werd benoemd tot zijn opvolger. Deze diende nieuwe voorstellen in. Ook deze voorstellen waren te kostelijk. Eindelijk op 6 juni 1879 kwamen de nieuwste voorstellen van dhr Buyck junior op het Ministerie van Binnenlandse Zaken toe.

275,26 Fr; b) voor de kunstwerken: 3. 956,70 Fr; voor direktie, toezicht en reiskosten: 1. 323,18 Fr; totaal bedrag: 9. 555,14 Fr. Op 5 aug 1879 werd nogmaals door de gouverneur van West-Vlaan-deren aangedrongen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, opdat deze zich in verbinding zou stellen met zijn collega van Openbare Werken, ten einde een spoedige beslissing te treffen voor de toren van Heist.

De heer Saintelette was inmiddels minister van Openbare Werken geworden. Hij Bevestigde de verklaring, op 17 aug 1879 door zijn voorganger gedaan, en nam ten laste van zijn Departement de kosten van de herstellingswerken, het zij 4. 275,26 Fr. De verfraaiings- en kunstwerken vielen ten laste van Binnenlands Zaken; de directie- en toezichtkosten zouden gedragen worden door de beide Departe-menten.

Een Huis Vs Een Appartement: Wat Is De Beste Keuze? - Timmerwerken

Te Heist hield de kerkraad er een eigen mening op na; en op 7 september 1879 kwam deze in buitengewone zitting bijeen. Het verslag van deze vergadering is een echt stuk volkskunde en wij geven het hier in zijn oorspronkelijke vorm weer: “Beraadslaging des kerkraads betrekkelijk de erstellingen te doen aan den ouden kerktoren te Heyst-aan-zee.

Navigation

Home

Latest Posts

Veranda Zeil Met Deur

Published Jan 23, 23
10 min read

Pure Dettol Schoonmaak

Published Jan 22, 23
8 min read

Vrolijke Tuinstoelen

Published Jan 20, 23
8 min read